Βήμα στην επικοινωνία
  • EL
  • EN
  • FR
  • IT
  • ES

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Η Podium, πέρα από τις άρτιες υπηρεσίες διερμηνείας τις οποίες επιθυμεί πάντοτε να προσφέρει, αποσκοπεί και στην ενημέρωση του γενικότερου κοινού σχετικά με το περιβάλλον της διερμηνείας και τις ιστορικές αναδρομές που το αφορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να διαβάζετε στο blog της ιστοσελίδας μας ιστορικές αναφορές σχετικές με τις υπηρεσίες διερμηνείας ανά τους αιώνες. 

 

Η ανάγκη για την ύπαρξη διερμηνέων και μεταφραστών, στην Ωκεανία, έγινε αισθητή μετά από τη μαζική μετανάστευση η οποία ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι προσφάτως, οι γλωσσικές ανάγκες των Αβοριγίνων αλλά και της κυβέρνησης σε τομείς άμυνας, διπλωματίας, εμπορίου και τουρισμού είτε αγνοούνταν, είτε αντιμετωπίζονταν ανεπαρκώς.

Η κυριαρχία της αγγλικής καθ’όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, ενισχύθηκε περαιτέρω από τη γεωγραφική απομόνωση της Αυστραλίας. Εάν ένας Αυστραλός για παράδειγμα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι σε ολόκληρη τη χώρα, δεν θα κληθεί να μιλήσει μία άλλη γλώσσα, να αντιμετωπίσει τοπικά ιδιώματα ή έντονες αλλαγές στην προφορά.  

Το 1974 προτάθηκε η σύσταση ενός εθνικού φορέα ο οποίος θα ήλεγχε την πιστοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, θα δημιουργούσε εξετάσεις και θα ενθάρρυνε τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μελετήθηκε η παγίωση κάποιων προσόντων τα οποία απαραιτήτως θα έπρεπε να διαθέτουν οι μελλοντικοί διερμηνείς καθώς και η δημιουργία ενός μισθολογίου.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, διερμηνείς – ελεύθεροι επαγγελματίες οργανώθηκαν σε σωματεία ή γραφεία μέσω των οποίων επεδίωξαν να έχουν καλύτερες ευκαιρίες σχετικά με την εύρεση εργασίας. Αργότερα όμως δημιουργήθηκαν ειδικές υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, οι οποίες υπάγονταν στα υπουργεία της χώρας και το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην αύξηση των θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα.

Κατά συνέπεια, στην Αυστραλία οι διερμηνείς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε εργαζόμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε δουλεύοντας σε κρατικές θέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ισχύουν οι νόμοι της αγοράς ενώ οι επαγγελματίες είναι οργανωμένοι σε γραφεία μέσω των οποίων απευθύνονται στους πελάτες τους. Κάθε γραφείο συνεργάζεται με κάποιους διερμηνείς ή προσλαμβάνει και καινούργιους όταν το απαιτεί η περίσταση, τους οποίους υποβάλει σε ένα εισαγωγικό τεστ.

Στη δεύτερη περίπτωση, γίνεται διάκριση μεταξύ διερμηνέων οι οποίοι εργάζονται σε ομοσπονδιακό και σε κρατικό επίπεδο. Οι πρώτοι επιλύουν προβλήματα επικοινωνίας σε καθημερινή βάση και η ανάγκη ύπαρξής τους είναι διαδεδομένη στην αυστραλιανή κοινή γνώμη. Οι δεύτεροι εξειδικεύονται σε τομείς όπως τα νομικά, η υγεία, η πρόνοια και η παιδεία, για τους οποίους είναι υπεύθυνο το Κράτος. Συνήθως, κάθε επαγγελματίας προσλαμβάνεται με σύμβαση ανάλογα με το αντικείμενο που διακυβεύεται.

Στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου οι μόνοι διερμηνείς πλήρους απασχόλησης είναι οι διερμηνείς οι οποίοι εργάζονται στο κοινοβούλιο. Πολλές φορές άτομα τα οποία παλαιότερα ασκούσαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως διερμηνείς, διότι γνωρίζουν πολύ καλά δύο τουλάχιστον γλώσσες και διαθέτουν αδιαμφισβήτητη πείρα.

Συνηθέστερα, γίνεται διαδοχική διερμηνεία, με εξαίρεση τα κοινοβούλια της Παπούας – Νέας Γουινέας και της Δυτικής Σαμόας, όπου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Οι διερμηνείς του κοινοβουλίου συχνά γίνονται λεξιπλάστες καθώς δημιουργούν λέξεις στις τοπικές διαλέκτους έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν σωστά το μήνυμα και τις έννοιες οποιουδήποτε τομέα.

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η διερμηνεία στην Ωκεανία είναι εθνικού χαρακτήρα και όχι διεθνούς. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι σε περιφερειακό επίπεδο οι δύο επίσημες γλώσσες είναι η αγγλική και η γαλλική.